Reunió de comunitat de propietaris

La convocatòria d’una reunió de comunitat de propietaris

La convocatòria d’una reunió de comunitat de propietaris té uns requisits que s’han de complir obligatòriament perquè els acords que en ella s’adoptin siguin vàlids.

Vegem-los.

Llei de la Propietat Horitzontal estatal

Segons la Llei de la Propietat Horitzontal estatal, aquesta s’ha de remetre al domicili a Espanya que designi el propietari, encara que en la Llei de la Propietat Horitzontal de Catalunya no s’especifica on ha d’estar situat el domicili i, a més a més, es contempla com a legal l’enviament mitjançant correu electrònic.

Cal indicar que la convocatòria la realitza el president, o si no, qui hagi promogut la reunió.

Aquesta ha de contenir de forma detallada els punts de l’ordre del dia que es volen tractar.

L’habitual és que sigui el president qui proposi el contingut dels punts de l’ordre del dia de la convocatòria per a la reunió.

No obstant això, qualsevol propietari pot proposar per escrit al president algun punt que desitji s’inclogui en la convocatòria per ser sotmès a decisió entre els components de la junta.

Tant mateix, la LPH estatal estableix que s’ha d’indicar en la convocatòria el dia, lloc i hora de la reunió tant en primera o segona convocatòria. En la LPH de Catalunya només hi ha una única convocatòria.

També haurà de tenir un llistat dels propietaris que no estan al corrent de pagament i que tenen deutes pendents de despeses de comunitat, en aquest cas no tindran dret a vot, encara que si podran prendre la paraula (dret a veu).

Reunions ordinàries

D’altra banda, les convocatòries de reunions ordinàries s’hauran de remetre amb una antelació mínima de 6 dies (8 dies a Catalunya) als propietaris de la comunitat.

A Catalunya, a més, s’ha de realitzar l’advertiment respecte a que els vots dels propietaris que no assisteixen a la reunió es computen en el sentit de l’acord adoptat per la majoria, sense perjudici al seu dret d’oposició.

Com vam dir anteriorment, és molt important que els punts de l’ordre del dia deixin clar els temes que es tractaran a fi que no hi hagi males interpretacions posteriors.

A més a més, també és obligatori que, perquè no hi hagi reclamacions per la no recepció de la convocatòria per part d’algun propietari, es col·loqui una còpia d’aquesta en lloc visible de la comunitat amb la signatura i vistiplau del president.

A efectes legals, aquest anunci produeix l’efecte de notificació efectiva quan la notificació personal no ha tingut èxit.

Finalment, a Catalunya es pot remetre juntament amb la convocatòria la documentació relativa als punts de l’ordre del dia a tractar en la reunió a fi que els propietaris puguin tenir informació prèvia dels temes objecte de debat.

En tot cas, s’ha d’especificar que la documentació queda en poder del secretari per si algun propietari vol consultar-la abans de la reunió.

En Finques Chicote tenim especial cura en un redactat correcte de les convocatòries perquè no puguin haver-hi problemes amb posterioritat.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “La convocatòria d’una reunió de comunitat de propietaris”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik