Reforma del vestíbul

La reforma del vestíbul sol ser un dels treballs que més problemas comporta en una comunitat de propietaris.

Aixó es deu al fet que es tracta d’un tipos d’obra que en gran part tracta de temes estètics i, per tant, són qüestions molt opinables pels diferents propietaris.

I quan entrem en temes estètics, hi ha tantes opinions com persones.

Alguns dels treballs que componen la reforma del vestíbul no són tan susceptibles d’opinió, com pot ser la creació de rampes o obres per a salvar barreres arquitectòniques, ja que és un tema d’obligatori compliment per a les comunitats de propietaris.

En tot cas, es pot debatre, per exemple, si la rampa ocupará tot el vestíbul (com ara és tendència) o no.

Però hi ha un altre tipus de treballs que si són opinables: il·luminació, bústies, materials a posar en parets i terres, portes, etc.

També es poden realitzar treballs per dotar a l’edifici d’una major seguretat com instal·lar càmeres de vigilància o videoporter.

Considerem que cal que la comunitat de propietaris contracti un arquitecte perquè confeccioni un projecte tècnic de reforma del vestíbul.

S’ha de fugir d’aquestes “reformes express” que consisteixen a sol·licitar una amalgama de diferents treballs a qualsevol empresa sense cap coordinació i control, amb l’enorme risc que el resultat sigui finalment un desastre.

Treballs de la reforma del vestíbul

 1. Obra de paleta
 2. Pintura
 3. Il·luminació
 4. Bústies
 5. Portes
 6. Càmeres de videovigilància
 7. Videoporter

Obra de paleta

Dins dels treballs de reforma del vestíbul, la part d’obra de paleta és la més important i amb un major cost econòmic.

Aquí s’inclouen els treballs de demolició de l’actual vestíbul i la posterior reconstrucció de les parets i terres.

Si el vestíbul no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda o minusvalua, s’han de fer els treballs pertinents (bàsicament rampes).

És important destacar que les rampes han de tenir, sempre que sigui físicament possible, un percentatge màxim de pendent, tal com exigeix la normativa.

Pel que fa als materials a ficar en parets i terres, l’arquitecte haurà de fer una proposta prèvia abans de confeccionar el projecte perquè sigui aprovat per la majoria dels propietaris.

Com vam dir al principi, aquí pot haver-hi moltes opinions diferents i s’ha d’assolir un consens majoritari.

Pintura

Els treballs de pintura solen incloure els sostres del vestíbul i també es pot realitzar el pintat de l’escala, comprenent

 • Pintat de parets i sostres
 • Pintat de baranes
 • Pintat de portes d’embarcament del replà de l’ascensor
 • Pintat de les portes d’accés a l’habitatge per la part del replà
 • Pintat de finestres del replà

Com veiem, es tracta d’un altre dels treballs importants de reforma del vestíbul i en aquest cas, també del a escala , pel fet que s’inclouen molts aspectes.

Aquí el debat es pot establir respecte al color o colors a aplicar en els diferents elements.

Il·luminació

Quan es realitzen treballs de reforma del vestíbul s’aprofita per a la substitució de la il·luminació de les zones comunes, també de l’escala i replans.

Actualment, s’està imposant la col·locació de llums led ja sigui amb fluorescents o bombetes, a causa del baix consum energètic, el que es tradueix en un estalvi anual important en el preu de la factura de llum que ha de pagar la comunitat de propietaris.

No s’ha d’escatimar en el cost dels materials a col·locar, havent de descartar la comunitat d’aquells elements de baix cost econòmic que a la llarga provocaran un mal funcionament, de manera que s’haurà de tornar a invertir en la seva adquisició.

 

Bústies

En les bústies és un altre dels punts on solen presentar-se major debat degut als nombrosos tipus que existeixen i que, per tant, suposen opinions diferents per part dels propietaris.

Independentment dels materials i estètica, considerem que l’important és que tinguin una mida adequada que permeti ficar dins un DIN A4 (mida estàndard d’un full de paper) o els anomenats revisters.

Portes

Dins de la categoria de portes s’integren les portes que componen el vestíbul: porta d’accés i portes de l’habitació d’els subministraments o serveis comuns.

A la porta d’accés a l’edifici, ens tornem a topar amb un altre dels elements que generen majors opinions entre els propietaris dins dels treballs de reforma del vestíbul i escala.

Ens trobem en primer lloc amb els diferents tipus de materials que poden tenir: ferro, alumini, acer, fusta, vidre, etc.

En segon lloc, entrem en la forma de la porta i de l’entorn.

I, finalment, en el tipus de pany i en la molla (hidràulica o no) que la integren.

És important novament aconseguir un consens majoritari en tots els aspectes que integren la substitució de la porta.

Ressaltar per obvi, que seria important col·locar un bon pany de seguretat a la porta que, encara que sabem que no impedirà de manera total l’accés de desconeguts a la finca, sí que complirà aquesta funció millor que un mal pany.

Pel que fa a les portes de les habitacions d’els subministraments o d’els serveis comuns no ha d’haver-hi major problema.

Càmeres de videovigilància

L’opció de col·locar càmeres de videovigilància ha crescut en els últims anys de forma notable en totes les finques a causa de l’alt índex d’inseguretat ciutadana existent.

Si bé la seva instal·lació tampoc és garantia absoluta que no puguin accedir a la finca persones alienes, està demostrat que redueix notablement aquest accés, ja que causen un efecte dissuasori.

Normalment s’instal·len en el vestíbul i de vegades en l’accés del terrat. Si les imatges es graven en un videograbador (el més habitual), la comunitat ha de complir els requisits legals en matèria de Protecció de Dades en el que a tractament d’imatges es tracte i nomenar a un veí com a responsable dels enregistraments (normalment el president).

El videograbador sol estar guardat en un armari protegit i tancat amb clau. En cas de produir-se un robatori o acte vandàlic, es poden visionar les imatges en el moment de la infracció, descarregar-les en un pendrive i portar-les a la Policia.

Videoporter

La substitució dels intèrfons o porters electrònics per un videoporter s’està imposant en els últims anys a causa de la reducció de costos d’aquest tipus d’instal·lacions.

Com sempre, al principi aquest element tenia un preu molt elevat que frenava a les comunitats de propietaris.

No obstant això, actualment tenen un cost econòmic més assequible, que unit al fet que ofereixen una major seguretat, ha provocat la seva instal·lació de manera majoritària en les comunitats.

Cal destacar que en els habitatges es poden instal·lar monitors monocromàtics o en color, o fins i tot el típic intèrfon, independentment que hi hagi un videoporter en la placa del carrer. Dependrà del que vulgui cada propietari, ja que el cost de la instal·lació interior va a càrrec de cada propietari.

Conclusió

Com veiem, els treballs de reforma del vestíbul i també de la escala comprenen nombrosos elements diferents que suposen un important trencaclosques que ha d’encaixar la comunitat de propietaris amb l’assessorament d’un arquitecte que és, en definitiva, qui haurà d’orientar i aconsellar als propietaris.

Finalment, considerem que és important que es constitueixi des d’un inici una Comissió de Propietaris per a gestionar els treballs a realitzar.

A les comunitats que administra Finques Chicote, s’han fet nombrosos treballs de reforma del vestíbul, de manera que estem acostumats a gestionar aquest tipus de treballs.

Si te ha gustado esta publicación de “Aerogeneradors domèstics”, también te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik