Ha de participar un garatge en les despeses de l’edifici?

És molt habitual que els propietaris d’un garatge preguntin a l’administrador de finques, quan s’està analitzant l’estat de comptes de l’exercici, el per què el garatge ha de participar en les despeses de l’edifici superior.

Normalment, aquesta pregunta la solen realitzar els propietaris de places de garatge que no viuen a l’edifici, més que aquells que sí que viuen en el mateix.

Per poder explicar-ho, hem d’entendre les següents qüestions:

  1. Un garatge, tot i que sol ser una comunitat de propietaris o subcomunitat en si mateixa, forma part d’un edifici.
  2. Es tracta d’un departament més, peró situat sota l’edifici.
  3. La diferència pel que fa a un local o habitatge és que aquests solen tenir un o dos propietaris, i un garatge té bastants més propietaris.
  4. Un garatge té un coeficient o quota de participació pel que fa a l’edifici del que forma part.
  5. Aquest coeficient serveix com a mòdul per al repartiment de les despeses comunitàries.

Anem a posar l’accent a l’apartat 4) que és el motiu d’aquest article.

Tant la llei de propietat horitzontal estatal com el règim jurídic de la propietat horitzontal a Catalunya determinen que tots els departaments que integren una comunitat de propietaris tenen una quota de participació i que aquesta serveix com mòdul per al repartiment proporcional de les despeses comunes.

Per tant, el garatge, com element integrant de la comunitat de propietaris finca, té una quota de participació, i sobre la base de la mateixa ha de participar en les despeses comunes.

No obstant això, hem de tenir especial atenció als següents aspectes:

  • L’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal de l’edifici, i més concretament a les possibles clàusules que puguin existir al final d’aquesta.
  • Els estatuts registrals, si n’hi han.
  • Els acords adoptats en les actes de la comunitat de propietaris finca relacionats amb el sistema de repartiment de despeses comunes.

És habitual que en l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal figurin al final una sèrie de clàusules que matisen i concreten qüestions relatives a l’edifici i especialment, sobre el repartiment de despeses.

En aquestes cláusulas sol especificar-se com ha de ser el repartiment de les despeses i possibles exclusions a les mateixes.

El garatge i els seus propietaris hauràn d’estar atents a aquestes cláusulas i la seva correcta aplicació.

En relació amb els estatuts, si aquests existeixen, també és molt possible que existeixi algun article amb el sistema de repartiment de despeses.

Igualment, el garatge haurà d’estar atent al contingut dels estatuts.

I pel que fa als acords adoptats en les actes de la comunitat finca, és molt habitual que a la primera acta de constitució de la comunitat es concreti el sistema de repartiment de despeses de l’edifici i, per tant, l’afectació al garatge com a departament integrat a l’esmentat edifici.

Aquest sistema de repartiment de despeses inicialment s’ha d’atenir a les lleis existents, a l’escriptura d’obra nova i als estatuts, si n’hi han.

No obstant això, és molt factible que els propietaris adoptin acords referents al sistema de repartiment de despeses que no siguin contraris a l’indicat anteriorment i que siguin perfectament vàlids.

Per exemple, i encara que el garatge no tingui exclusió alguna en les clàusules de l’escriptura d’obra nova i/o estatuts pel que fa al repartiment de despeses, possiblement se li exclogui de les despeses de l’interior de l’escala com a llum, ascensor, neteja, etc., tret que aquest tingui accés a l’ascensor o al vestíbul de la finca com a sortida de vianants.

Finalment, s’ha de destacar que hi ha un tipus de despeses en els quals el garatge ha de participar obligatòriament, sent aquestes les despeses de tipus estructural, com hara la rehabilitació o reparació de façanes, cobertes, terrasses, patis, etc.

És obligació dels administradors de finques fer comprendre aquests termes als propietaris dels garatges que, tot i que pot ser difícil d’entrada, amb una correcta explicació ha de ser perfectament comprensible.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Ha de participar un garatge en les despeses de l’edifici?”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik