L’acta d’una comunitat de propietaris.

Quan una comunitat de propietaris realitza una reunió, ja sigui ordinària o extraordinària, ha de confeccionar un acta on es reflecteixen els acords adoptats.

A manera de resum, l’acta ha de reflectir els següents temes:

Segons la llei de Propietat Horitzontal estatal

a) La data i el lloc de celebració.
b) L’autor de la convocatòria i, si escau, els propietaris que l’haguessin promogut.
c) El seu caràcter ordinari o extraordinari i la indicació sobre la seva celebració en primera o segona convocatòria.
d) Relació de tots els assistents i els seus respectius càrrecs, així com dels propietaris representats, amb indicació, en tot cas, de les seves quotes de participació.
i) L’ordre del dia de la reunió.
f) Els acords adoptats, amb indicació, en cas que això fos rellevant per a la validesa de l’acord, dels noms dels propietaris que haguessin votat a favor i en contra dels mateixos, així com de les quotes de participació que respectivament representin.

Segons el règim jurídic de la Propietat Horitzontal a Catalunya:

a) La data i el lloc de celebració, el caràcter ordinari o extraordinari i el nom de la persona que ha realitzat la convocatòria.
b) L’ordre del dia.
c) La indicació de la persona que l’ha presidit i de la persona que ha actuat com a secretari.
d) La relació de persones que han assistit personalment o per representació i, si escau, de les persones que han delegat.
i) Els acords adoptats, els participants en cada votació i les seves quotes respectives, així com el resultat de les votacions, amb la indicació dels que han votat a favor, els que han votat en contra i els que s’han abstingut.
f) Els acords susceptibles de formació successiva, d’acord amb l’article 553- 26.3.

Si analitzem el contingut de les dues lleis, observem que, bàsicament, contemplen els mateixos paràmetres per a la confecció de l’acta d’una reunió de comunitat de propietaris.

Vagem els aspectes rellevants i importants del redactat d’una acta:

  1. Han de figurar els punts de l’ordre del dia que, prèviament, s’han hagut de reflectir en la convocatòria de la reunió.
  2. En la llei de propietat horitzontal estatal és molt important reflectir si la reunió ha començat en primera o segona convocatòria, ja que les majories per a l’adopció de segons quins acords no és la mateixa en un cas que en un altre. En la llei de Catalunya això no succeeix perquè existeix una única convocatòria.
  3. S’han de detallar els propietaris assistents i els representats.
  4. Cal destacar els propietaris que no poden votar perquè tenen deutes amb la comunitat.
  5. La redacció exacta dels acords de cada punt de l’ordre del dia amb la indicació de les majories corresponents.

Un cop tancada l’acta, aquesta s’ha d’enviar als propietaris en un termini de 10 dies, aspecte contemplat en les dues lleis.

I també, cal destacar que, en amb dues lleis, els acords són executius des del tancament de l’acta.

És molt important tenir en compte que, si algun propietari no está en conformitat amb algun dels acords adoptats en l’acta, podrà impugnar-ho davant d’els tribunals sempre que prèviament hagi salvat el seu vot.

O sigui, que si ha assistit a la reunió ha votat en contra de l’acord o que si no ha assistit, ha manifestat de forma fefaent al secretari la seva oposició a l’acord.

En Finques Chicote entenem que el redactat correcte d’una acta és fonamental per preservar tant els drets de la comunitat com de tots els propietaris que la integren i evitar futurs problemes.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “L’acta d’una comunitat de propietaris”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik