Obligacions fiscals de les comunitats de veïns.

 

Les comunitats de propietaris realitzen diverses activitats, des del pagament per rendiments professionals i de treball fins a la percepció de beneficis com a conseqüència de la venda o el lloguer de zones comuns. No obstant això, i tot i que la Llei general tributària les concep com a entitats sense personalitat jurídica, les comunitats de propietaris són obligats tributaris que han de fer front al pagament de determinats impostos i de la presentació de les oportunes declaracions tributàries. Quines són aquestes responsabilitats concretes?

 

– Ingressos per activitats econòmiques:

 

Actualment, les comunitats de propietaris porten a terme diferents tipus d’activitats econòmiques per les que obtenen ingressos. Aquestes van des de la col·locació d’anuncis en les façanes fins al lloguer de zones comuns (terrat, antiga vivenda-porteria, etc.). Uns casos en què, i en relació a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), la comunitat de propietaris està obligada a tramitar la seva alta censal a l’AEAT com a arrendadora i repercutir al llogater sobre aquest tribut. No obstant això, els lloguers d’espais comuns destinats a habitatge no estan subjectes a l’IVA, només a l’IRPF.

 

A l’efecte d’IRPF s’haurà d’imputar el rendiment d’aquests lloguers a la totalitat de comuners en funció del seu percentatge de participació, segons determina la Llei de Divisió Horitzontal. Així mateix, s’ha d’expedir certificat a cada un d’ells perquè declarin el rendiment imputable en les seves respectives declaracions; en tot cas, si les rendes superen els 3.000 euros anuals, haurà de presentar el model 184 de declaració informatives d’entitats en règim d’atribució de rendes.

– Pagaments per rendiments professionals i de treball:

 

Les comunitats de propietaris també s’enfronten periòdicament al pagament de diferents quantitats derivades de rendiments professionals i de treball. Entre les mateixes destaquen les nòmines de porters, conserges, vigilants, etc., en els casos en què aquests estiguin contractats directament per part de la comunitat.

 

S’ha de tenir present que si la comunitat de propietaris té personal contractat, aquesta ha de practicar la retenció preceptiva de l’IRPF en la nòmina dels treballadors. Així mateix, les comunitats de propietaris tenen obligació d’ingressar aquestes retencions presentant el model 111 trimestralment, i anualment el resum mitjançant el model 190, que conté la declaració informativa de retencions i ingressos a compte de rendiments de treball.

 

– Declaració de subvencions rebudes:

 

Les administracions públiques porten anys destinant, en els seus diferents nivells, ajudes a la rehabilitació i manteniment d’habitatges i edificis. De fet, en l’actualitat les comunitats de propietaris poden accedir a diverses de les subvencions que l’actual Pla d’Habitatge preveu a aquests efectes. No obstant això, un cop adjudicades i rebudes, i com indica l’article 33 de la Llei d’IRPF 35/2006, aquestes quantitats han de ser declarades corresponentment en qualitat de guanys patrimonials.

 

Per a això, com a guany patrimonial, les subvencions percebudes per les comunitats de propietaris han de ser objecte de declaració en l’IRPF per part dels propietaris de la finca. Per aquest motiu, i en base a l’establert per la «Dirección General de Tributos», s’atribueixi la totalitat de la subvenció a cada propietari seguint el seu coeficient de participació. Els estatuts en què s’estableixen condicions diferents són una excepció a aquests efectes.

 

– Calendari tributari en obligacions fiscals:

 

L’Agència Tributària aprova i publica anualment el calendari del contribuent, en el qual s’inclouen les obligacions corresponents a les comunitats de propietaris. En concret, durant el mes de gener les comunitats que hagin pagat nòmines o factures de professionals subjectes a retenció hauran de presentar abans del dia 20 el model 111, corresponent al quart trimestre de l’exercici anterior. De la mateixa manera, la presentació s’ha de fer abans del dia 30 si han arrendat algún element comú no destinat a habitatge, mitjançant el model 303.

 

Abans del 31 de gener també es presenta el resum anual del model 111, que inclou les retencions a treballadors i professionals , el model 184 de declaració informativa d’imputació de rendes i el model 347, si han tingut proveïdors que els hagin facturat més de 3.000 euros, exceptuant subministraments, taxes/multes i assegurances. La resta d’obligacions són els dies 20 d’abril, 20 de juliol i 20 d’octubre, dates en què es presentaran els corresponents trimestres dels models 111 i 303.

 

– Infraccions i controls en obligacions fiscals:

 

D’acord amb les estadístiques, dos de cada deu comunitats de propietaris a Espanya incorren en infraccions, ja sigui per estar mal administrades per veïns o negligentment per administradors no col·legiats. Davant d’aquests comportaments, la Llei General Tributaria preveu sancions, les quals comprenen, amb els reclams corresponents, els impostos no liquidats corresponentment i altres mesures més greus.

 

L’Agència Tributària ha decidit sotmetre a major vigilància les operacions econòmiques de les comunitats de propietaris, com a part de l’esforç per perseguir el frau fiscal i l’economia submergida. El comportament de l’Agència Tributària a aquestes operacions respon a un interès per a l’obtenció d’informació. Un control que es determina mitjançant el creuament de dades. En concret, l’administració pot detectar els incompliments creuant la informació facilitada per tercers. D’aquesta manera, és fàcilment detectable i comprovable si una comunitat de propietaris ha presentat o no les seves corresponents declaracions.

 

FONTS:

* Agencia Estatal de Administración Tributaria

http://www.aeat.es

* Pisos.com

http://www.pisos.com

 

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Obligacions fiscals de les comunitats de veïns”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik