L’assegurança multirisc edifici

Tot i que la contractació d’una assegurança multirisc en una comunitat de propietaris només és obligatoria en algunes Comunitats Autònomes, és evident que tota comunitat hauria de tenir contractada una (si no ho té ja).

És molt possible que la comunitat ja ho tingui contractat. En aquest cas, sap les cobertures que té l’assegurança multirisc?, sap el capital de continent assegurat?, sap si la prima que es paga està ajustada a mercat?, sap si l’assegurança de la llar es complementa amb l’assegurança multirisc?

Si està interessat, a continuació explicarem en què consisteix aquest tipus d’assegurança.

L’assegurança de la comunitat de propietaris

L’assegurança que cobreix els riscos d’una comunitat de propietaris es denomina ‘assegurança multirisc. Aquesta modalitat d’assegurança va aparèixer fa uns anys unificant les antigues assegurances d’incendi i responsabilitat civil existents, i incorporant noves cobertures.

És un tipus d’assegurança més extensa i que va ampliant les seves cobertures periòdicament, ajustant-se a les necessitats de les comunitats de propietaris. ​

Cobertures

L’assegurança multirisc cobreix bastants riscos fent honor al seu nom. Una comunitat de propietaris (finca o garatge) pot tenir diferents tipus de sinistres.

Vegem les seves cobertures:

 • Incendi, extinció, explosió i llamp
 • Pluja, vent, pedregada i neu
 • Inundació i neteja de fang
 • Fum
 • Xoc de vehicles terrestres
 • Caiguda d’aeronaus
 • Actes vandàlics
 • Danys per aigua de conduccions comunitàries i/o privades
  • Fuites
  • Localització i reparació
  • Responsabilitat civil
 • Robatori i espoliació
 • Responsabilitat civil de l’immoble
 • Trencament de vidres
 • Assistència jurídica
  • Reclamació de danys de l’edifici
  • Reclamació de danys a elements comuns causats per un propietari
  • Reclamació a propietaris per impagament de quotes
  • Defensa penal
 • Assistència a comunitats

Anàlisi de les cobertures

Anem a realitzar una anàlisi de les diferents cobertures de l’assegurança multirisc:

 • Incendi, extinció, explosió i llamp
  • Incendi: Cobreix els danys causats per un incendi en el continent (parets i sostres)
  • Extinció: Cobreix les despeses d’extinció de l’incendi
  • Explosió: Cobreix els danys causats per una explosió en el continent (fruit d’una fuita de gas, per exemple)
  • Llamp: Cobreix els danys causats en el continent per la caiguda d’un llamp
 • Pluja, vent, pedra i neu
  • Pluja: Cobreix els danys causats per la pluja en el continent a partir d’una determinada quantitat d’aigua caiguda per m2 i temps
  • Vent: Cobreix els danys causats pel vent en el continent a partir d’una determinada velocitat del vent i temps
  • Pedregada: Cobreix els danys causats per una pedregada en el continent
  • Neu: Cobreix els danys causats per la neu en el continent a partir d’una determinada quantitat i temps
 • Inundació i nateja de fang: Cobreix els danys en el continent d’una inundació causada per trencament, desbordament o desviació accidental, i les despeses de nateja de fang i extracció de fang
 • Xoc de vehicles terrestres: Cobreix els danys que causi al continent l’impacte d’un vehicle
 • Caiguda d’aeronaus: Cobreix els danys que causi al continent l’impacte d’una aeronau
 • Actes vandàlics: Cobreix els danys causats a elements comuns per actes vandàlics (Cal presentar denúncia en una comissaria de policia)
 • Danys per aigua de conduccions comunitàries i/o privades
  • Fuites: Cobreix els danys causats per la fuita d’aigua de les conduccions, ja siguin d’aigua potable o residual
  • Localització i reparació: Cobreix les despeses de localitzar i reparar la fuita de la conducció
  • Responsabilitat civil: Cobreix la responsabilitat civil derivada de l’aigua
 • Robatori i espoliació: Cobreix els desperfectes per robatori i espoliació al continent (Cal presentar denúncia en una comissaria de policia)
 • Responsabilitat civil de l’immoble: Cobreix la responsabilitat civil dels elements comuns de l’immoble, excepte l’aigua, que està inclosa en una altra cobertura
 • Trencament de vidres: Cobreix el trencament dels vidres del continent, fins i tot de les finestres o balconeras dels pisos (No els vidres interiors)
 • Assistència jurídica
  • Reclamació de danys de l’edifici: Cobreix la reclamació de danys que siguin causats al propi edifici
  • Reclamació de danys a elements comuns causats per un propietari: Cobreix la reclamació de qualsevol dany a un element comú que hagi estat ocasionat per un propietari
  • Reclamació a propietaris per impagament de quotes: Cobreix fins a un cert límit la reclamació per impagament de quotes de comunitat d’un propietari
  • Defensa penal: Cobreix la defensa penal fins a un límit
 • Assistència a comunitats: Quan es produeixi un sinistre, es pot sol·licitar el servei d’assistència del professional pertinent

Darrerament, totes les companyies estan incloent en les pòlisses d’assegurança multirisc la cobertura d’un desembús anual en cas de produir-se un embús en els baixants generals.

Tramitació de sinistres

Quan es produeix un sinistre en una comunitat, en primer lloc s’ha de trucar al telèfon d’assistència de la companyia d’assegurances.
Haurem de donar les dades de la pòlissa i les nostres dades com a comunicant. La companyia passarà el part al servei d’assistència perquè resolgui el sinistre.

Hem de saber que no és obligatori utilitzar el servei d’assistència de les companyies d’assegurances, ja que la comunitat pot avisar a un professional de la seva confiança per resoldre el sinistre. En aquest cas, el sinistre haurà de ser peritat prèviament per un perit que enviï la companyia.

Aquesta assegurança ho cobreix tot?

L”assegurança multirisc té unes cobertures molt àmplies, però cal tenir en compte que l’assegurança no és l’encarregada de mantenir un edifici.

Moltes comunitats de propietaris solen caure en l’error de pensar que l’assegurança multirisc ho cobreix tot i que, per tant, no cal realitzar un manteniment dels serveis i instal·lacions de la comunitat.

Això no és així, ja que l’assegurança no és l’encarregada de mantenir un edifici en perfecte estat.

És obligació de la comunitat de propietaris realitzar el manteniment adequat de qualsevol element comú: conduccions d’aigua potable, baixants generals, cobertes, teulades, façanes, instal·lació elèctrica, etc.

L’assegurança multirisc ens cobrirà qualsevol sinistre que es produeixi, però sempre que no es determini una notable falta de manteniment.

És necessari contractar una assegurança de la llar?

Encara que l’edifici tingui contractat una assegurança multirisc, hem de recordar que aquest només cobreix el continent (parets, sostres i terra), de manera per la qual cosa haurem de contractar una assegurança de la llar per cobrir els danys del contingut.

En aquesta assegurança de la llar haurem de contractar un capital del contingut adequat en funció del valor dels elements que tinguem a casa nostra.

I seria molt important que aquesta assegurança de la llar es complementés amb l’assegurança multirisc per tal d’evitar duplicitat de cobertures. El millor en aquests casos és contactar amb l’agent de la pòlissa d’assegurança de la llar i lliurar-li una còpia de l’assegurança multirisc de l’edifici perquè l’analitzi.

Resum

A manera de resum, aquests són els aspectes que s’han de tenir en compte en relació amb l’assegurança multirisc:

 • Contractar-ne una, independentment si és o no obligatori en la seva Comunitat Autònoma.
 • Contractar amb una companyia solvent i que respongui ràpidament en cas de sinistre
 • Que tingui el capital correcte de continent assegurat (que no hi hagi infraassegurança o sobreassegurança)
 • Que inclogui les màximes cobertures possibles
 • Que la prima a pagar sigui adequada al mercat actual

És molt important coneixer si l’assegurança multirisc de la comunitat de propietaris és correcte (cobertures, capital i prima).

Si té dubtes respecte a les cobertures, capitals o prima de la seva actual assegurança, pot contactar amb Finques Chicote, ja que a més d’administradors de finques, també som agents d’assegurances i treballem amb multitud de companyies asseguradores.

Si te ha gustado esta publicación de “L’assegurança multirisc edifici”, también te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik