Convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008.

Amb data 14 de setembre de 2017 va ser publicada la Resolució EMC_2150_2017, de 6 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova l’Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus membres alguna persona amb mobilitat reduïda, disposin d’un nivell baix de renda i tinguin el seu domicili habitual en l’habitatge on es trobi ubicada la plataforma elevadora o ascensor objecte de la reforma, l’ús de la qual és imprescindible per al desenvolupament de la seva vida quotidiana.

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària:

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents (veure més detall en les bases):

a) Disposar d’un informe tècnic signat per un organisme de control acreditat que certifiqui que les reformes proposades per a la plataforma elevadora objecte de la subvenció són necessàries per adequar-la al Reial decret 1644/2008.

b) L’habitatge on estigui ubicada la plataforma elevadora objecte de la subvenció ha de ser l’habitual o el primer habitatge de la unitat de convivència del sol·licitant. L’habitatge habitual ha de ser una CASA INDIVIDUAL O UNIFAMILIAR. En cas que la persona sol·licitant sigui l’arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar l’autorització de la persona propietària de l’habitatge o del seu tutor/a legal, si escau, per a la realització de les reformes.

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

f) La persona o les persones a qui beneficiï directament l’adaptació d’aquestes plataformes elevadores ha de ser membre de la unitat de convivència del sol·licitant i ha de complir qualsevol dels dos requisits següents:

  • Tenir 70 anys o més d’edat.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i barem de mobilitat favorable, segons el Reial decret 1971/1999.

A l’efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència es tindran en compte totes les persones que constin empadronades a l’habitatge.

g) Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant no poden superar tres vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC). A l’efecte del còmput dels ingressos de la unitat de convivència es tindran en compte tots els ingressos de totes les persones que formin part d’aquesta unitat de convivència. Pel que fa a l’establiment del llindar econòmic que disposa l’annex 3 esmentat, la persona de la unitat familiar que tingui reconeguda una discapacitat comptarà com a dues persones.

h) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

L’execució de l’acció objecte de subvenció és com a màxim de dos mesos des de la resolució de la notificació de la concessió de la subvenció.

Poden ser també objecte de subvenció les actuacions amb caràcter retroactiu d’acord amb els requisits establerts a la base 1 de l’Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 15 de setembre fins a exhaurir el pressupost i, en qualsevol cas, fins a l’1 de novembre de 2017.

Pel que fa a la justificació de concessió de subvencions, el termini màxim de presentació de la documentació justificativa és d’un mes a partir de la data de finalització dels treballs, o en el cas de subvencions amb caràcter retroactiu en instal·lacions amb els treballs d’adequació ja executats prèviament, a partir de la data de notificació de l’atorgament de la subvenció.

Per si hi ha interès al respecte, amb data 26 de juliol es varen publicar les Bases reguladores per a la concessió de les dites subvencions , en l’ORDRE EMC/170/2017.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

Les persones interessades presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, per mitjà de Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona
http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

¿Como actuar si un inquilino no paga el alquiler?

inquilino

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik